O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

VIII. Siemiatycka Wieczorna „Dycha” 

REGULAMIN

 

1. ORGANIZATORZY BIEGU:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach 

2. CEL IMPREZY:

- upowszechnienie masowego biegania,

- propagowanie zdrowego trybu życia,

- promocja miasta i powiatu,

- zachęcenie do uprawiania sportu,

- wdrażanie do  systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących  tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,

- rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,

- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej 

3. MIEJSCE:

Start i meta – ul. Nadrzeczna 29 w Siemiatyczach. 

4. BIURO BIEGU:

Biuro MOSiR Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze 

5. TERMIN:

1 czerwca 2019, start do biegu kobiet i mężczyzn o godz. 18:00 

6. TRASA:

- start do biegu nastąpi w dniu 1 czerwca 2019 r. (sobota) o godzinie 18:00 przy parkingu na ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach.

- 10 km – mężczyzn, 10 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta, /trasa posiada atest PZLA/

Dodatkowo rozegrane zostaną biegi:

- 5 km – mężczyzn, 5 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta

- bieg dla dzieci – 400 m – nawierzchnia żużlowa, startują dzieci oraz dzieci z rodzicami 

7. UDZIAŁ:

Uczestnikami biegów głównych na 10 km mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat, oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

Uczestnikami biegu na 5 km mogą być osoby, które mają ukończone 16 lat oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

Uczestnikami biegu na 400 m mogą być dzieci w każdym wieku pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody rodzica lub opiekunów na start oraz dzieci wraz z rodzicami.

Oświadczenie wraz z drukiem zgłoszenia pobrać można >> TUTAJ << lub bezpośrednio przed zawodami w biurze biegu. 

8. ZGŁOSZENIA:

Imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie www.maratonypolskie.pl lub osobiście w dniu zawodów. Bezpośredni link do zapisów elektronicznych: https://dostartu.pl/viii-siemiatycka-wieczorna-dycha-v3195.pl.html

Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów przyjmowane będą od godz. 15:00  do godz. 17:30. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna ilość uczestników biegu głównego na 10 km – 150 osób. Maksymalna ilość uczestników biegu na 5 km – 50 osób.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty. 

9. OPŁATA WPISOWA:

Wpisowe do zawodów do dnia 29 maja 2019 wynosi 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenia dokonać będzie można w dniu imprezy w biurze zawodów i  wpisowe wynosić będzie 80 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 00/100) – o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszeniami elektronicznymi.

Wpisowe dla mieszkańców powiatu siemiatyckiego do dnia 29 maja 2019 wynosi 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenia dokonać będzie można wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów i  wpisowe wynosić będzie 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) – o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszeniami elektronicznymi.

Wpisowe do biegu na 5 km do dnia 29 maja 2019 wynosi 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenia dokonać będzie można wyłącznie w dniu imprezy w biurze zawodów i  wpisowe wynosić będzie 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100) – o ile limit miejsc nie zostanie wyczerpany zgłoszeniami elektronicznymi.

Wpłaty wpisowego można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu do rejestracji elektronicznej https://dostartu.pl/viii-siemiatycka-wieczorna-dycha-v3195.pl.html , do dnia 29 maja 2019 roku lub przelewam na konto: Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze. Numer konta nr: 48 8092 0001 0004 7047 2000 0010 z dopiskiem VIII. Siemiatycka Wieczorna Dycha. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Startujący w kategoriach wiekowych: M65 i M70+ oraz K 60+, mężczyźni w wieku 65+ oraz kobiety 60+ w biegu na 5 km, a także w biegu na dla dzieci nie ponoszą opłaty wpisowej do zawodów. 

10. KLASYFIKACJE:

VIII. Siemiatycka Wieczorna Dycha

- Generalna mężczyzn:

oraz kategorie wiekowe mężczyzn:

- M20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat

- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat

- M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat

- M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat

- M60 kategoria wiekowa od 60 do 64 lat

- M65 kategoria wiekowa od 65 do 69 lat

- M70+ kategoria wiekowa 70 lat i starsi

- Generalna kobiet,

i kategorie wiekowe kobiet:

- K20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat

- K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat

- K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat

- K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat

- K60+ kategoria wiekowa 60 lat i starsze

W biegu na 5 km:

- generalna mężczyzn

 -generalna kobiet 

11. NAGRODY:

- W biegu głównym mężczyzn nagrody pieniężne:

I. miejsce  - 450 zł

II. miejsce – 300 zł

III. miejsce – 200 zł

IV. miejsce – 150 zł

V. miejsce – 100 zł

VI. miejsce – 50 zł

W biegu głównym kobiet nagrody pieniężne:

I miejsce  - 450 zł

II miejsce  - 300 zł

III miejsce – 200 zł.

IV. miejsce – 150 zł

V. miejsce – 100 zł

VI. miejsce – 50 zł

- Puchary za I – III miejsce w klasyfikacjach generalnych i wiekowych.

- Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z powiatu siemiatyckiego.

- Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegów

- Pełen pakiet startowy dla pierwszych 150 osób, które opłaciły wpisowe.

W biegu na 5 km puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn, pełen pakiet startowy dla pierwszych 50 osób, które opłaciły wpisowe, brak nagród finansowych!!!

W biegu dla dzieci (400 m): niespodzianki

Wśród uczestników zawodów rozlosowane również zostaną nagrody rzeczowe.

Nagrody z klasyfikacji generalnej nie dublują się z nagrodami w klasyfikacjach wiekowych.

12. PAKIET STARTOWY:

Każdy Uczestnik w ramach opłaty startowej otrzymuje:

- numer startowy,
- elektroniczny pomiar czasu,

- sms na komórkę z informacją o czasie oraz miejscu w klasyfikacji open,

- zabezpieczenie medyczne na trasie,
- punkty z wodą  na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie,
- pamiątkowy medal na mecie dla wszystkich, którzy ukończą bieg,
- okolicznościową koszulkę techniczną.
 

13. RODO

Zgłoszenie się do zawodów jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgłoszonej osoby. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe zawodników (imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa klubu, miasto, adres e-mailowy oraz numer telefonu). Adres e-mailowy oraz numer telefonu będą używane do kontaktu z zawodnikiem w związku z zawodami oraz przyszłymi planowanymi akcjami. Ponadto po zawodach firma obsługująca pomiar czasu przesyłać będzie na podany numer telefonu wiadomość SMS z dokładnym wynikiem danego zawodnika. Dane będą wykorzystywane do publikacji listy zgłoszonych oraz wyników. Uczestnicy mają wgląd do swoich danych osobowych i mogą je edytować w każdym momencie (poprzez formularz lub poprzez kontakt e-mailowy mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu). Organizator udostępnia dane osobowe pomiarowi czasu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zdjęciach, filmach i materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy publikowanych w lokalnej prasie, na stronach internetowych organizatora oraz Miasta Siemiatycze a także na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie biegu

- Wodę na trasie i po zakończeniu biegu

- Elektroniczny pomiar czasu

- Ciepły posiłek po zakończeniu biegu (grill lub ognisko)

- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od

organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach,

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.