O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Zapowiedzi imprez

REGULAMIN RAMOWY

SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

 

1.       Cel

- popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,

- przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu,  

2.       Harmonogram Ligi

L.p.

Nazwa zawodów

Miejsce zawodów

Termin

1.        

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi 60 kg mężczyzn i 30 kg kobiet

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

03.03.2019

2.        

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi o wadze ciężaru ciała

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

13.04.2019

3.        

Wyciskanie odważnika kulowego

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

do ustalenia

4.        

Test wytrzymałości siłowej

Boiska zewnętrzne przy hali widowiskowo-sportowej, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

do ustalenia

5.        

Zawody w podciąganiu na drążku

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

do ustalenia

6.        

Zawody w pompkach na poręczach

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

do ustalenia

7.        

Zawody w podciąganiu na drążku z dodatkowym ciężarem 20 kg

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

do ustalenia

8.        

Zawody w pompkach na poręczach z dodatkowym ciężarem 20 kg

Teren przy odkrytym basenie miejskim w Siemiatyczach

do ustalenia

9.        

Strictcurl – uginanie ramion ze sztangą

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Świętojańska 25A, Siemiatycze

do ustalenia

10.    

Zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi ½ ciężaru ciała

Centrum Poprawy Kondycji Fizycznej - Leszek Łazowski, ul. Kościuszki 8, Siemiatycze

do ustalenia

*Szczegółowy terminimprezy podany zostanie w terminie późniejszym

**Miejsce zawodów może ulec zmianie, a informacja o tym znajdzie się w szczegółowym regulaminie konkretnych zawodów rozgrywanych w ramach Ligi.

11.   Organizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax. 85 655 26 65 e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

12.   Warunki uczestnictwa

Szczegółowe warunki uczestnictwa każdorazowo będą określone regulaminami poszczególnych zawodów. We wszystkich zawodach warunkiem niezbędnym dopuszczenia do zawodów jest wypełnienie stosownych druków zgłoszeń, oświadczeń i zaakceptowanie regulaminu zawodów.

13.   Klasyfikacja zawodów i ligi

Klasyfikacja generalna Ligi prowadzona będzie w kategorii open mężczyzn i open kobiet.W kategoriach open klasyfikowani będą wszyscy mężczyźni i kobiety bez względu na kategorię wagową – przy czym nie wliczają się do niej zawodnicy kategorii Amator.W przypadku bardzo dużej frekwencji jest możliwość utworzenia dodatkowej klasyfikacji generalnej Amator.  Aby istniała klasa musi zostać sklasyfikowanych co najmniej 10 zawodników  w każdej z nich a każdy z uczestników musi wziąć udział w co najmniej pięciu zawodach.  W punktacji łącznej ligi sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy i zawodniczki biorący udział w zawodach wyszczególnionych w punkcie 2. niniejszego regulaminu. Zajęte miejsca w poszczególnych zawodach są punktowane i zaliczane do klasyfikacji generalnej zgodnie z poniższą tabelą.

Miejsce w zawodach

Punkty do klasyfikacji generalnej

1.        

12

2.        

10

3.        

9

4.        

8

5.        

7

6.        

6

7.        

5

8.        

4

9.        

3

10.    

2

11.    

1

12.   i kolejne

0

Dodatkowo za uczestnictwo w każdych zawodach zaliczanych do ligi uczestnik otrzymuje po 2 punkt. Tak uzyskana łączna suma punktów decyduje o zajętym miejscu w Siemiatyckiej Lidze Siły i Sprawności 2019/2020.

13.   Nagrody

Zawodnicy, którzy w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego lub suplementów – tablety, odtwarzacze mp3, odżywki białkowe itp.

14.   Komisja sędziowska

Komisję sędziowską i obsługę techniczną powołuje organizator.

15.   Postanowienia końcowe

- wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny i organizator,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące się wydarzyć w trakcie zawodów wypadki lub zniszczenie mienia, lub inne zdarzenia losowe,

- wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach zaliczanych do Ligi startują na własną odpowiedzialność oraz we własnym zakresie zapewniają sobie ubezpieczenie NNW i OC,

- wszyscy zawodnicy zobowiązani są do  zapoznania się i przestrzegania regulaminów poszczególnych zawodów i regulaminu Ligi,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników,

- zaakceptowanie regulaminów oraz wypełnienie wymaganych druków zawodów upoważnia do udziału w zawodach,

- organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty i miejsca rozgrywania zawodów oraz odwołania i włączania do harmonogramu ligi dodatkowych zawodów,

- organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

 

POBIERZ - REGULAMIN RAMOWY SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

POBIERZ - FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO SIEMIATYCKIEJ LIGI SIŁY I SPRAWNOŚCI I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA - OSOBY PEŁNOLETNIEJ ORAZ RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO