O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Usługi transportu door-to-door w Siemiatyczach

Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Siemiatyczach

Miasto Siemiatycze wraz z MOSiR Siemiatycze realizuje projekt dotyczący ułatwienia integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Miasto Siemiatycze usług indywidualnego transportu door-to-door.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, została podpisana 27 października 2021 r.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. W ramach przedmiotowego projektu planuje się ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Miasto Siemiatycze usług indywidualnego transportu door-to-door.

Planowane efekty: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez Miasto Siemiatycze usług indywidualnego transportu door-to-door.

Projekt jest skierowany do osób mieszkających na terenie Miasta Siemiatycze z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które ukończyły 18 rok życia - będą to osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia.

Do korzystania z przejazdów uprawnione są osoby zamieszkujące na terenie Miasta Siemiatycze spełniające następujące wymogi:
a) osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne), które ukończyły 18 lat,
b) osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia (w szczególności osoby z trudnościami w poruszaniu się), które ukończyły 18 lat.

Korzystać z usług można w dni robocze w godzinach 8.00-16:00 (poniedziałek – piątek). Przewozy osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będą świadczone w granicach administracyjnych Miasta nieodpłatnie. Podstawowym elementem wsparcia w ramach usługi transportu door-to-door będzie transport osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z miejsca zamieszkania lub innego wskazanego miejsca do miejsca docelowego pojazdem dostosowanym do potrzeb użytkownika/użytkowniczki, przy czym cel tego przejazdu powinien być związany z aktywizacją społeczno - zawodową/edukacyjną/zdrowotną użytkownika/użytkowniczki.

Okres realizacji projektu od 2021.09.01 do 2023.04.30

Całkowita wartość projektu, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi: 322 769,08 zł. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (fundusze UE): 272 029,78 zł.

Zasady świadczenia usług opisano w REGULAMINIE USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR -TO-DOOR W MIEŚCIE SIEMIATYCZE (link do pobrania)

Zamawianie przejazdu:
Zgłoszenia na przewozy przyjmowane są w dni robocze w godzinach: 8.00 - 16:00 (poniedziałek - piątek), z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem:
a. telefonicznie pod numerem (+48) 667-812-283
b. formularz zgłoszeniowy bezpośrednio w siedzibie MOSiR, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze
c. e-mail: mosir@siemiatycze.eu
d. osobiście w siedzibie MOSiR, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze.

Formularz zgłoszeniowy usługi indywidualnego transportu door-to-door Siemiatycze (link do pobrania)

Załącznik do formularza zgłoszeniowego dla osób nieposiadjących orzeczenia o niepełnosprawności (link do pobrania)