O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir-siemiatycze.info

Data publikacji strony internetowej: 2004.02.04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.02.27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Wymagania, które nie zostały spełnione:

- część opublikowanych zdjęć i linków nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. 

- częściowy brak opisowych nagłówków,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024.02.27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. W procesie tym wspomagano się European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu).

 Skróty klawiaturowe:

- na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Michał Wąsik adres e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 656 10 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Biuro Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach zlokalizowane jest w budynku przy ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach. Osoby niepełnosprawne mogą podjechać pojazdem bezpośrednio pod budynek lub zaparkować na parkingu przy budynku w specjalnie wyznaczonym miejscu. Wejście do biura jest po schodach. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data dodania: 2020.09.28